top

© Ragnar Ekker, The Norwegian Avalanche Warning Service | EAWS

Slovník

Toto je největší terminologický slovník o sněhu a lavinách. V současné době obsahuje více než 100 standardizovaných pojmů, v 9 jazycích. Slovník je neustále aktualizován. Zobrazené výrazy jsou nejčastěji používané členy EAWS a uživateli jejich produktů.

A
B
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Slovník

A

Akumulační zóna

Místa na svahu kam vítr převál a akumuloval velké množství sněhu.  

Wafted slope area Wafted slope area

© Avalanche Warning Service Tyrol

Slovník

B

Bezpečnostní rozestupy

Preventivní opatření pohybu v lavinovém terénu. Bezpečnostními rozestupy se snižuje riziko uvolnění laviny v lavinovém terénu (dodatečné zatížení). Naopak při lyžování v strmém terénu, bezpečnostní rozestupy znamenají riziko pouze pro jednoho lyžaře.  

Safety spacing Safety spacing

© Avalanche Warning Service Tyrol

Boky údolí

Boční stěny (svahy) údolí od jeho dna až po hřebeny. 

Valley flank Valley flank

© Avalanche Warning Service Tyrol

Bortící, izotermální přeměna, zakulacování zrn

Přeměna suchého sněhu při nízkém teplotním gradientu ve sněhové pokrývce.

Nově napadlé sněhové vločky se rozpadají na zakulacená zrna (okrouhlozrnitý sníh). Tento proces vede k sesedání a celkové stabilizaci sněhové pokrývky. 

Snow metamorphism Snow metamorphism

© Lisa Manneh

Slovník

D

Denní změny, během dne

Vývoj lavinového nebezpečí v průběhu dne. Během dne se lavinové nebezpečí výrazně měnit. Pro typickou jarní situaci je charakteristické: po jasné noci je lavinové nebezpečí nízké, které se během dne zvyšuje vlivem slunečního záření a oteplení. Také když běhen dne přijde silné sněžení, silný vítr nebo déšť. 

Daytime changes Daytime changes

© Avalanche Warning Service Tyrol

Desková lavina

Náhlé uvolnění sněhové desky na svahu. 

Nestabilní vrstva v sněhové pokrývce je kluzná plocha po která se sněhové desky pohybují. 

Odtrh má ostré hrany a je kolmý k sněhové pokrývce. 


Slab avalanche Slab avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

Dlouhovlné záření

Povrch sněhové pokrývky vyzařuje do atmosféry dlouhovlnné záření (infračervené). 
Za jasného oblohy se povrch sněhové pokrývky výrazně ochladí (až o 20°C) oproti teplotě vzduchu. 

Outgoing longwave radiation Outgoing longwave radiation

© foto-webcam.eu

Dodatečné zatížení

Malé dodatečné zatížení 

 • Jeden lyžař, snowboardista plynule jedoucí a bez pádu 
 • Skupina dodržující rozestupy (min. 10 m) 
 • Turista na sněžnicích  

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Peter Plattner

Velké dodatečné zatížení 

 • Dva a více lyžařů, snowboardistů, atd. bez dostatečných rozestupů (méně než 10m) 
 • Sněžné vozidla 
 • Výbušniny
 • Turista/horolezec bez lyží 

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Dopadající záření

External radiation which strikes the snowpack.

Dopadající záření na sněhovou pokrývku. V závislosti na druhu sněhu se od povrchu sněhu odráží až 90% krátovlného záření. Zbylé záření ohřívá vrchní cm sněhové pokrývky a může ji zvlhčit. 

Dlouhovlnné záření (tepelné/infračervené záření) je prakticky 100 % pohlceno sněhovou pokrývkou. 

Incoming radiation Incoming radiation

© Avalanche Warning Service Tyrol

Dálkové uvolnění

Uvolnění deskové laviny na dálku. 

Spouštěcí mechanismus je mimo dráhu laviny. I na dálku odtrhnutá lavina může zasypat nebo usmrtit člověka, pokud lavina dosáhne místa dálkového spuštění. 

Remote triggering Remote triggering

© Avalanche Warning Service Tyrol

Délka laviny

Celková délka laviny se měří od nejvyššího místa odtru po nejnižší místo nánosu.  

Avalanche length Avalanche length

© Avalanche Warning Service Tyrol

Slovník

E

Exponovaný

Expozice vůči větru, slunci, lavinám nebo jiným nebezpečím. 

Exposed Exposed

© Avalanche Warning Service Tyrol

Exponovaný dopravní koridor

Úsek silnice, železnice nebo jiné infrastruktury ohrožené lavinami. 

Exposed transportation route Exposed transportation route

© Avalanche Warning Service Tyrol

Slovník

F

Firn

Nahromaděný sníh za poslední roky, většinou na ledovcích. Je přeměněn intenzivním táním a opětovným zmrazením, i díky tlaku horních vrstev sněhu. 

Obvykle se popisuje jako měkké krusty na povrchu, které vznikly táním a opětovným zmrznutím v pokročilé sezóně (viz: Jarní sníh). 

Firn Firn

© Avalanche Warning Service Tyrol

Firnové zrcadlo

Velmi tenká vrstva ledu na povrchu sněhové pokrývky, vzniká slunečním zářením, táním, větrem a vyzařováním. 

Na jaře mají slunečné svahy sklovitý povrch, díky vysokému odrážení firnového zrcadla. 

Firn mirror Firn mirror

© Avalanche Warning Service Tyrol

Slovník

H

Hrana svahu

Místo, kde se sklon svahu výrazně zvyšuje a je velmi náchylný k hromadění větrem unášeného sněhu. 

Slope discontinuity Slope discontinuity

© Avalanche Warning Service Tyrol

Hranatozrnitý sníh

Zrna s více ploškami a ostrými hranami, které vznikly růstovou přeměnou (metamorfózou). Obvykle vzájemně špatně spojená (málo kontaktních bodů). Kritický faktor vzniká, když je vrstva hranatozrnitého sněhu překryta vrstvou spojeného sněhu. 

Typická velikost zrna 0,5-3 mm 

Viz: www.snowcrystals.it 

Faceted snow crystals Faceted snow crystals

© www.snowcrystals.it

Hranatozrnitý sníh se zaokrouhlenými hrany

Hranaté krystaly se zaoblují, vlivem bortící přeměny. Zrna se zmenšují. 

Hranice lesa

Nadmořská výška kam až roste les, na kterou má vliv druh lesa a klimatologické podmínky.  

Tree line Tree line

© Avalanche Warning Service Tyrol

Hranice sněžení

Nadmořská výška, od která srážky padají převážně ve formě sněhu a zůstávají ležet na zemi. 

V průměru se nachází 300 m pod nulovou izotermou. Při intenzivních srážkách a/nebo v uzavřených údolích může být až 600 m pod nulovou izotermou. 

Snow fall level Snow fall level

© Avalanche Warning Service Tyrol

Hustota sněhu

Hustota je definována jako poměr hmotnosti k objemu. Sníh může mít různou hustotu. 

Druh sněhu Hustota [kg/m³]
velmi lehký nový sníh cca 30
nový sníh cca 100
zlomkový sníh 150 – 300
okrouhlozrnitý sníh 250 – 450
hranatozrnitý sníh 250 – 400
pohárkové krystaly 150 – 350
mokrý sníh 300 – 600
firn 600 – 830
ledovcový led cca 900
led 917

Snow density Snow density

© Avalanche Warning Service Tyrol

Hřeben

Úzký horský hřeben. 

Ridge Ridge

© Thomas Mariacher

Slovník

I

Izotermální sněhová pokrývka

Sněhová pokrývka se stejnou teplotou od země až k povrchu sněhu. 

Typická jarní situace, kdy je teplota v celém profilu 0°C. Sněhová pokrývka je vlhká nebo mokrá a ztrácí svoji a pevnost. 

Isothermal snow cover Isothermal snow cover

© Avalanche Warning Service Tyrol

Slovník

J

Jarní sníh, firn

Hrubozrnný, vlhký sníh, který vzniká táním a opětovným zrazením povrchových vrstev.

Viz: Firn 

Corn snow Corn snow

© Avalanche Warning Service Tyrol

Slovník

K

Kaše

Oddělené zakulacené částice, ponořené ve vodě (obsah tekuté vody nad 15 % (podíl objemu)). 

Slush Slush

© Sam Colbeck

Klouzavá lavina, klouzavý splaz

Když klouzání přechází do rychlejšího pohybu, hovoří se o klouzavém splazu nebo klouzavé lavině. Uvolnění laviny může být v kteroukoliv denní dobu. Nemají na ně vliv nestabilní vrstvy, celá sněhová pokrývka klouže po hladkém povrchu. 

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Michael Auckenthaler

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Klouzavý sníh

Pomalý klouzavý pohyb sněhové pokrývky po hladké nebo mokré zemi např. po trávě nebo po hladkých plotnách. Rychlost se pohybuje od několika mm po několik m za den. 

V sněhové pokrývce se vytvářejí trhliny (rybí tlamy). 

 • © Alex Holaus

 • © Jonathan Flunger

Kluzná plocha

Vrstva po které klouže lavina (může to být i povrch země). 

Pozor: 
Nezaměňovat se slabou vrstvou. 

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Konstruktivní (růstová) přeměna

Přeměna suchého sněhu při vysokých teplotních rozdílech v sněhové pokrývce: sněhová zrna rostou a vznikají na nich plošky, hrany a rohy. Nakonec vznikají velké, duté, pohárkKové krystaly. Sněhové zrna se zvětšují a je mezi nimi více dutin a méně kontaktních bodů. Tento proces vede ke ztrátě pevnosti v této sněhové vrstvě. Čím je větší teplotní gradient, tím je intenzivnější růstová přeměna. 

Proces je urychlen ve stinných místech s nízkou sněhovou pokrývkou a velkými teplotními rozdíly. Při těchto dlouhodobých ideálních podmínkách může proces přeměny probíhat i na povrchu. 

Kinetic metamorphism Kinetic metamorphism

© Lisa Manneh

Kritická výška nového sněhu

Čerstvě napadlý sníh, působí jako dodatečné zatížení na stávající sněhovou pokrývku, může zvýšit lavinové nebezpečí. 
Při nepříznivých podmínkách, např. špatné vrstvení, nízké teploty, silný vítr, může být i několik cm (10–20 cm) rozhodujících. Při příznivých podmínkách, např. stabilní pokrývka, slabý vítr, 20–30 cm nemusí představovat riziko. 

Critical depth of new fallen snow Critical depth of new fallen snow

© Avalanche Warning Service Tyrol

Krupky

Zvláštní forma srážek, vznikající v atmosféře namrzáním vzdušné vlhkosti na ledový krystal. 

Charakteristická velikost zrna: ≤5 mm 

Viz: www.snowcrystals.it 

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Krusta

Vrstva tvrdého sněhu, která vznikla vlivem tání a opětovného zmrznutí nebo vlivem větru. 

Crust Crust

© Avalanche Warning Service Tyrol

Kuloár

Strmý žlab, většinou v blízkosti hřebene a ohraničený skalami. Často vyplněný sutí. Často se zde vznikají návěje z převátého sněhu. 

Couloir Couloir

© Thomas Mariacher

Slovník

L

Lavina

Rychle pohybující se masa sněhu o objemu nad 100 m³ a minimální délkou 50 m. 

Avalanche Avalanche

Lavina z volného sněhu, s bodovým odtrhem

Lavina tvořená sypkým (nesvázaným) sněhem. Může být z suchého i mokrého sněhu. 

Vzniká v extrémně strmém svahu a má tvar hrušky. 

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Lavinová předpověď

Lavinová předpověď poskytuje podrobné informace o sněhové pokrývce a lavinové situaci. Lavinové nebezpečí je hodnoceno podle 5dílné Evropské stupnice lavinového nebezpečí.

 • © Avalanche.report

 • © SLF

 • © NVE

 • © Avalanche Warning Service Bavaria

Lavinové problémy

Pět typických lavinových situací definovaných Evropskou lavinovou výstražnou službou EAWS, si klade za cíl popsat typické situace, jak k nim dochází v terénu a podpořit lavinové experty a veřejnost při hodnocení lavinového nebezpečí. Doplňuje lavinový stupeň a místa (expozice, nadmořská výška) a představuje třetí stupeň v informační pyramidě. Definice obsahují obecnou charakteristiku lavinové situace včetně očekávaných typů lavin, umístění nestabilních vrstev v sněhovém profilu, mechanismus uvolnění, obvyklé doby trvání a doporučení jak se chovat. Hlavní důraz je kladen na lidi pohybující se v lavinovém terénu. Typické lavinové situace jsou užitečné i pro lavinové služby. 

New snow New snow

NOVÝ SNÍH

Wet snow Wet snow

MOKRÝ SNÍH

Lavinové území, nebezpečná zóna

Místa kde se nacházejí lidé anebo objekty, ohrožené lavinami. 
Pozor:  
V lavinové zprávě se obvykle uvádí místo, kde dodatečné zatížení může vést k uvolnění laviny. 

Lavinový nános

Sníh přetransportovaný lavinou. Lavinové nánosy jsou dlouho vidět v údolí. 

Avalanche deposit Avalanche deposit

© Avalanche Warning Service Tyrol

Laviny z mokrého sněhu

Laviny z mokrého sněhu jsou pomalejší než laviny ze suchého sněhu a obvykle mají i kratší dosahy. 

Díky vyšší hustotě sněhu je i tlak na překážky vyšší. 

Wet snow avalanche Wet snow avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

Ledová krusta

Vrstva tvrdého sněhu, která vznikla táním a opětovným mrznutím. Zvyšuje pevnost vrstvy. V sněhovém profilu se značí symbolem brýlí (ležatá osmička). Pokud je tání slabé a je vidět ještě původní tvar sněhu, V symbolu brýlí je v pravé části označen původ druh sněhu. 

Melt-freeze crust Melt-freeze crust

© Avalanche Warning Service Tyrol

Ledová lavina

Lámající se ledovec a padající strmým svahem, někdy se vytvoří i prachová lavina, která bere sníh podél lavinové dráhy. Ledové laviny opakovaně způsobují velké katastrofy. 

Rok Místo
1895 Altels (Švýcarsko) 6 obětí, 158 kusů zabitého dobytka 
1965 Mattmark (Švýcarsko) 88 obětí
1970 Huascaran (Peru) Lavina s následným bahnotokem 18000 obětí 

Ice avalanche Ice avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

Ledová čočka (lamela)

Tenká ledová vrstvička v sněhové pokrývce, které vznikla deštěm nebo procesem táním a mrznutím. Jednolitá ledová vrstva, nejsou zde vidět sněhová zrna. 

Ice lense Ice lense

© Martin Berner

Linie hřebene

Dlouhý výrazný horský hřeben. 

Další vysvětlení: 
Hřeben, resp. linie hřebene je výrazné vyvýšení reliéfu, často spojující vrcholy. 

Ridgeline Ridgeline

© Thomas Mariacher

Lokální

Území omezené jen na některé svahy.  

V rámci jednoho regionu mohou nastat různé lokální situace. 

Lámavá krusta

Povrchová krusta vzniklá větrem, slunečním zářením, teplotou okolního vzduchu, která při došlápnutí zbortí. 

Breakable crust Breakable crust

© Avalanche Warning Service Tyrol

Slovník

M

Malý prostor

Plochy na svazích nebo okrajových oblastech o rozsahu od několika metrů do cca 20 m. 

Small scale Small scale

© Avalanche Warning Service Tyrol

Metamorfóza větrem, mechanická přeměna krystalů

Mechanická přeměna sněhových krystalů způsobená větrem. Vítr rozláme sněhové krystaly na menší částice. 

Tato situace může nastat v atmosféře při sněžení nebo i na zemi. Výsledkem jsou návěje, převěje a sněhové desky. 

Viz: Bortící přeměna 

Wind metamorphism Wind metamorphism

© Avalanche Warning Service Tyrol

Množství nového sněhu

Množství nového sněhu za určité období např. tři dny. 

Modely lavinového nebezpečí

Modely lavinového nebezpečí a typické lavinové situace mají společné: označují typické, opakující se obvykle evidentní nebezpečné situace. Rozdíl je v úrovni sledování. Typické lavinové situace poskytují první pohled na možné zdroje nebezpečí (např. nový sníh). Modely nebezpečí se zabývají problémem hlouběji a hledají příčiny problému (např. zatížení nestabilní vrstvy novým sněhem). Modely lavinového nebezpečí popisují možné scénáře a procesy, které vedou k příslušné lavinové situaci. 
Cíl: Nebezpečné situace, mají být rozpoznány rychleji pomocí typických lavinových situací a modelů lavinového nebezpečí. Tímto způsobem se lze vyhnout lavinovým nehodám. 

Mokrý sníh

Zaoblená velká zrna, vytvořené táním a zmrznutím, často se vyskytuje ve velkých shlucích.

Charakteristická velikost zrna: 0,5-3 mm 

Viz: www.snowcrystals.it 

 • © www.snowcrystals.it

 • © www.snowcrystals.it

Mokrý sníh

Mokrá vrstva sněhu má teplotu 0 C°, voda ve viditelná a může být vytlačena rukou. 

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Možný (potenciál)

Událost, která se pravděpodobně stane na méně než 50 %. 

Slovník

N

Nadmořská výška

Území se stejnou nadmořskou výškou v rozmezí (s přesností ± 100 m)

 • Vysokohorské oblasti: nad 3000 m nad mořem 
 • Vysoké polohy: 2000-3000 m nad mořem 
 • Střední polohy: 1000-2000 m nad mořem 
 • Nízké polohy: do 1000 m nad mořem 

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Napětí (v sněhové pokrývce)

Napětí ve spojení jednotlivých zrn uvnitř sněhové vrstvy, způsobené váhou a klouzáním sněhových vrstev na ní. 

Stress Stress

© Avalanche Warning Service Tyrol

Nebezpečí

Podmínky, okolnosti nebo procesy, které mohou mít za následek poškození nebo zranění. 

Danger Danger

© Avalanche Warning Service Tyrol

Nedostatečně propojená vrstva

Vrstva sněhu s nedostatečnými vazbami mezi jednotlivými zrny např. hranatozrnitý sníh, pohárkové krystaly. 

Poorly bonded layer Poorly bonded layer

© Lisa Manneh

Nestabilní

Ztráta pevnosti. 

Unstable Unstable

© Avalanche Warning Service Tyrol

Nestabilní vrstvy

Vrstvy v sněhové pokrývce s velmi malou pevností, ve kterých můžou vznikat praskliny a šířit se dále. 

Typicky nestabilní vrstvy: zasněžená povrchová jinovatka, hranatozrnitý sníh, pohárkové krystaly, krupky. Obecně volná zrna s malým množstvím vazeb a >1 mm. Mokré vrstvy mohou tvořit všechny typy sněhových zrn a krystalů. 

Weak layer Weak layer

© Avalanche Warning Service Tyrol

Nový sníh

Čerstvě napadlý sníh: 
Sníh ze současných nebo nedávných srážek, který se nestihl přeměnit.  
Charakteristická velikost zrna 1-3 mm 

V lavinové předpovědi je uvedeno poslední sněžení. 

Viz: www.snowcrystals.it

New fallen snow New fallen snow

© Avalanche Warning Service Tyrol

Nulová izoterma

Nadmořská výška, kde je teplota vzduchu 0°C. 
 

Náchylná k spuštění

Sněhová pokrývka nebo vrstva, která má tendenci se uvolnit při dodatečném zatížení. 

Prone to triggering Prone to triggering

© Avalanche Warning Service Tyrol

Viz: Návětrný svah 

Windward slope Windward slope

© Avalanche Warning Service Tyrol

Svah proti větru. 

Windward slope Windward slope

© Avalanche Warning Service Tyrol

Slovník

O

Oblak sněhu

Sníh unášený větrem od hřebene nebo vrcholu. 

Snow plume Snow plume

© Avalanche Warning Service Tyrol

Oblast blízko hřebene, hřeben nebo vrchol

Terén v blízkosti hřebene, hřeben nebo vrchol silně ovlivněný větrem.

Area adjacent to the ridge line Area adjacent to the ridge line

© Avalanche Warning Service Tyrol

Oblast sedla

Nejnižší místo na hřebeni. Zde je zvýšena rychlost větru a ukládání sněhu. 

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Oblast vzdálená od hřebene, široké otevřené svahy

Horský terén, který není napojený s hřebenem. 
Bližší vysvětlení: 
Tyto místa často představují přechod mezi velmi strmým a méně strmým terénem. Patří sem i strmý terén, skalní prahy a skoky, které nejsou spojené s hlavním hřebenem. Neexistuje jasná hranice mezi místy blízko hřebene a vzdálenými místy od hřebene, toto území je přechodná zóna.

Area distant from ridgelines Area distant from ridgelines

© Avalanche Warning Service Tyrol

Odtrhová zóna

Oblast v terénu, kde se uvolní lavina. 

Starting zone Starting zone

© Avalanche Warning Service Tyrol

Ohrožená dopravní cesta

Dopravní cesta v blízkosti svahu potencionálně ohroženého lavinami. 

Endangered traffic route Endangered traffic route

© Avalanche Warning Service Tyrol

Okrouhlozrnitý sníh

Malá zakulacená zrna, vznikají vlivem bortící přeměny. Vrstvy okrouhlozrnitého sněhu jsou matné nikoli lesklé. 

Charakteristická velikost zrna 0,2-0,5 mm 

Viz: www.snowcrystals.it 

Rounded snow grains Rounded snow grains

© www.snowcrystals.it

Orientace svahu

Směr svahu k světovým stranám podle kompasu, např. severní svah je orientovaný směrem na sever. 

Aspect Aspect

© TIRIS maps

Slovník

P

Pevnost (sněhu)

Schopnost odolávat zatížení (odolnost vůči rozpadu). Záleží na rozsahu a kvalitě spojení mezi sněhovými krystaly. 

Pohárkové krystaly

Velké duté krystaly, které mají na povrchu hrany (fazetky). Vznikají růstovou přestavbou, při vysokých teplotních rozdílech v sněhové pokrývce.

Charakteristická velikost zrna 2-5 mm nebo větší.

Viz: www.snowcrystals.it 

Depth hoar Depth hoar

© Lukas Ruetz

Povrchová desková lavina

Desková lavina, u které je kluznou plochou vrstva sněhu, ale ne povrch země. 

Surface layer slab avalanche Surface layer slab avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

Povrchová jinovatka

Průsvitné, často ploché krystaly, tvořící se na studeném povrchu sněhové pokrývky, vlivem srážení vlhkosti. Krystaly mají viditelné hrany (fazety). 

Tvoří se nejčastěji za chladných, jasných a vlhkých nocí. Jakmile je povrchová jinovatka pokryta novým sněhem, stává se z ní jedna z nejkritičtějších vrstev pro vznik deskových lavin. 

Viz: www.snowcrystals.it 

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Povrchová krusta

Krusta na povrchu sněhové pokrývky

Surface crust Surface crust

© Avalanche Warning Service Tyrol

Prachová lavina

Lavina (často desková) z jemnozrného a suchého sněhu, v které je většina sněhu rozptýlena ve vzduchu a vzniká sněhový mrak. 

Dosahuje rychlosti 100-300 km/hod. Před prachovou lavinou vzniká silná tlaková vlna, která může způsobit škody ještě před nánosem. 

Powder avalanche Powder avalanche

Praskání

Tvorba trhlin v křehké sněhové pokrývce. Znaky napětí a nestability. 

Shooting crack Shooting crack

© Avalanche Warning Service Tyrol

Pravděpodobně (neco je pravděpodobné)

 Událost, která se pravděpodobně stane na více než 50 %. 

Problém klouzavé laviny

Při situaci klouzavý sníh se celá sněhová pokrývka klouže po kluzkém povrch (např. travnaté snahy, kluzké kamenné plotny). K uvolnění laviny dochází v důsledky ztráty tření meze sněhovou pokrývkou a zemí. Podle původu vody v sněhové pokrývce, lze laviny rozdělit na klouzavé laviny z teplejšího mokrého sněhu (voda se dostává do sněhové pokrývky deštěm nebo oteplením) a klouzavé laviny ze suchého sněhu (teplo ze země natává spodní vrstvu sněhové pokrývky nebo únik podzemních vod). Čas uvolnění klouzavých lavin lze těžce předpovědět, i když jim předcházejí trhliny (rybí tlami). 

Gliding snow Gliding snow


Problém mokrý sníh

 
Situace vzniká oslabením sněhové pokrývky vodou. Voda prosakuje do sněhové pokrývky deštěm nebo táním. 

Wet snow Wet snow


Problém nový sníh

Problém s novým sněhem souvisí s současným nebo nedávným sněžením. Dodatečné zatížení stávajících nebo nově vytvořených nestabilních vrstev nebo nedostatečné spojení sněhu muže spustit lavinu. Situace se vyskytuje ve všech expozicích a trvá od sněžení až několik dní po sněžení.  

New snow New snow


Problém starý sníh

Nebezpečí vzniká v nestabilních vrstvách staré sněhové pokrývky. Typicky nestabilní vrstvy jsou sněhem zapadaná povrchová jinovatka, pohárkové krystaly, hranatozrnitý sníh a krupky. Nestabilní vrstvy mohou v sněhové pokrývce přetrvávat týdny, měsíce někdy až do konce zimní sezóny. 

Persistent weak layers Persistent weak layers


Problém vítr a navátý sníh

Situace převátý sníh vzniká z navátého sněhu během sněžení i po sněžení. Sníh se ukládá na závětrná místa, do žlabů a za jiné terénní nerovnosti. Známý také jako větrná deska, deska. Situace převátý sníh je lokální na rozdíl od nového sněhu. 

Wind slab Wind slab


Prohlubeň

Prohloubení terénu, svahu, kde se hromadí větrem převátý sníh. 

Bowl Bowl

© Thomas Mariacher

Přeměna sněhu

Proces při kterém se mění tvar a velikost sněhových zrn ve sněhové pokrývce. Dva hlavní druhy přeměny: bortící a růstová.  

 • © Lisa Manneh

 • © Lisa Manneh

Přeměna táním a mrznutím

Při zahřátí sněhu na 0°C, vzniká směs ledových krystalů a vody. Toto vede k ztrátě stability. Jakmile opět zmrzne, vytvoří se ledová krusta a její pevnost se opět zvýší. 

Převěj

Převislá masa sněhu vytvořená větrem, obvykle poblíž terénního zlomu, jako je hřeben. 

Cornice Cornice

© Avalanche Warning Service Tyrol

Slovník

R

Region, regionální

Oblasti zahrnující několik údolí. 
V lavinových předpovědích jsou regiony rozděleny klimaticky nebo geologicky. 

Regions Regions

© Avalanche Warning Service Tyrol

Riziko

Pravděpodobnost nežádoucí události, kombinuje matematickou pravděpodobnost, rizikovou expozici a pravděpodobné škody. 

V lavinové předpovědi se udává lavinové nebezpečí, nikoli lavinové riziko. 

Rozestupy

Preventivní opatření při pohybu ve volném terénu.Dodržováním bezpečnostních rozestupů se snižuje ztížení sněhový pokrývky. Při výstupu se doporučuje 10 m a při sjezdu výrazně více. 

Spacing distance Spacing distance

© Avalanche Warning Service Tyrol

Rychlost větru

 • nízká: 0 – 20 km/h
 • střední: 20 – 40 km/h
 • silná: 40 – 60 km/h
 • velmi silná: 60 – 100 km/h
 • vichřice, orkán: > 100 km/h

Wind speed Wind speed

© Avalanche Warning Service Tyrol

Slovník

S

Samovolně uvolněná lavina

Lavina uvolněná samovolně, např. sněžení, ztráta pevnosti. 

Naturally triggered avalanche Naturally triggered avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

Sastrugi

Podlouhlé erozní rýhy na povrchu sněhu ve směru větru. Nezaměňovat se sněhovými dunami. 

 • © AINEVA

 • © AINEVA

 • © AINEVA

Schopnost nést zatížení sněhové pokrývky

Povrch sněhové pokrývky je dostatečně pevný, aby unesl chodící osobu. 

Snowpack capable of bearing loads Snowpack capable of bearing loads

© Avalanche Warning Service Tyrol

Sesedání

Pomalý pokles výšky sněhové pokrývky, vlivem všech druhů metamorfózy (i růstové) a hmotnosti vrchních vrstev sněhu. Zvyšuje hustotu a pevnost. 

Settlement Settlement

© Avalanche Warning Service Tyrol

Sklon svahu

 • Mírně strmý svah: do 30°  
 • Strmý svah: 30° a více 
 • Velmi strmý svah: 35°a více 
 • Extrémně strmý svah 40° a více 

Sklon svahu měřený ve spádnici nejstrmějšího místa na svahu, v mapě s měřítkem 1:25 000 nebo přímo v terénu. 

Slope gradient Slope gradient

© TIRIS maps

Slunný svah

Terén ovlivněný přímým slunečním zářením. 

Typicky slunné svahy jsou orientované od východu, přes jih na západ, v závislosti na postavení slunce. 

Sunny slope Sunny slope

© Avalanche Warning Service Tyrol

Snižující se pevnost (sněhové vrstvy)

Vazba mezi ledovými krystaly se snižuje nebo úplně se ztrácí. Snižuje se schopnost odolávat zatížení. 

Decreasing firmness Decreasing firmness

© Avalanche Warning Service Tyrol

Sněhotok (břečkotok)

Tekoucí lavina z rozbředlého sněhu. Běžně se vyskytuje po vydatných srážkách a / nebo po intenzivním tání, kdy je v sněhové pokrývce více vody než z ní může odtéct. Taková lavina dokáže překonat velké vzdálenosti i na mírných svazích. Obvykle se vyskytují v arktických oblastech, kdy se suchý sníh rychle nasytí vodou. 

Slushflow Slushflow

© Markus Eckerstorfer

Sněhová pokrývka

Sníh uložený v různých vrstvách na zemi. 

Snow cover Snow cover

© Avalanche Warning Service Tyrol

Sněhová čára

Dolní topografická hranice souvislé sněhové pokrývky, udávaná nadmořskou výškou. 
V závislosti na expozici může být sněhová čára v různých nadmořských výškách. 

Snow line Snow line

© Avalanche Warning Service Tyrol

Sněhové polštáře, vlnky

Sněhové nánosy tvořené větrem přetransportovaným sněhem.  

Plochá strana je návětrná a strmá strana je závětrná. Pozor, nezaměňovat s vlnky. 

 • © AINEVA

 • © AINEVA

 • © AINEVA

Sněhový profil

Sněhové profily jsou lokální a časové záznamy sněhové pokrývky a hrají hlavní roli pro posouzení lavinového nebezpečí. Vykope se jáma až k zemi, aby se získal průřez sněhovou pokrývkou. Takto se zviditelní jednotlivé vrstvy sněhu a lze také zkoumat jejich parametry (druh sněhu, vlhkost, velikost zrn a tvrdost vrstev). 
Vlivem přeměny sněhu se jednotlivé sněhové vrstvy neustále mění a lze vyvozovat závěry o meteorologických jevech v době, kdy sněhové vrstvy vznikly (nový sníh, déšť, vítr, sluneční záření atd.) a také o pozdejším vývoji v sněhové pokrývce. 
Samotný sněhový profil umožnuje pouze rozpoznat případné nebezpečné vrstvy, z toho nelze posoudit jejich skutečnou stabilitu. To lze zjistit nejlépe pomocí testu stability. 

sněhový profil sněhový profil

Image caption

Sněhový základ

Nejspodnější vrstvy sněhu, nejblíž k povrchu země. 

Snow base Snow base

© Avalanche Warning Service Tyrol

Spojený sníh

Sníh je spojený do formy desky, pokud jsou jeho částice propojeny (sintrovány)do sebe a pečlivě oddělený blok se nezhroutí. Spojený sníh může být měkký nebo tvrdý. 

Sněhová deska vniká větrem anebo přeměnou sněhu. Pokud je sousedící vrstva nestabilní, vytváří ideální podmínky pro deskovou lavinu. 

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Spojování

Proces při kterém se sněhové krystaly spojují, což vede ke zvýšení pevnosti. 

Při vyšších teplotách sněhu je proces spojování rychlejší. V zhutnělém sněhu je spojování intenzivnější např. sněhové koule, lavinový sníh, staré lyžařské stopy. 

Sintering Sintering

© Avalanche Warning Service Tyrol

Stabilita, stabilita sněhové pokrývky

Síla sněhové pokrývky odolat vnějšímu a vnitřnímu zatížení. Stabilita je určena pevností vs. napětí sněhové vrstvy.  

Stability Stability

© Avalanche Warning Service Tyrol

Stabilizovaný

Viz: zvyšování pevnosti (sněhových vrstev) 

Stará sněhová pokrývka, staré sněhové vrstvy

Sněhová pokrývka starší než nový sníh. 
Starý sníh je tvořen růstovou přeměnou. 

Old snow Old snow

© Avalanche Warning Service Tyrol

Stinný svah

Stinné svahy nejsou nebo jsou minimálně ovlivněné slunečním zářením. Obvykle jsou to severní expozice.  

Další vysvětlení: 
Častěji uprostřed zimy, kdy je slunce níže, než na jaře, kdy je slunce výše. Hory dělají stín na okolní svahy, nejen na severní expozice. .

Shady slope Shady slope

© Avalanche Warning Service Tyrol

Strmý terén

Terén se sklonem nad 30° bez ohledu na tvar a vlastnosti. 

Steep terrain Steep terrain

© TIRIS maps

Stupně nebezpečí

Lavinové nebezpečí je vyhodnoceno v lavinové předpovědi jednotlivých lavinových služeb a popisuje lavinové nebezpečí pěti dílnou evropskou stupnicí lavinového nebezpečí. 

 • 1 – nízké
 • 2 – mírné
 • 3 – značné
 • 4 – vysoké
 • 5 – velmi vysoké

Pět stupňů je popsáno třemi různými parametry:

 • Pravděpodobnost uvolnění laviny 
 • Rozmístění nebezpečných míst 
 • Velikost a četnost očekávaných lavin 

Stupeň nebezpečí platí vždy pro oblast o rozloze> 100 km², nikoliv pro jednotlivý, konkrétní svah. Lavinové nebezpečí popsané ve zprávě o lavinové situaci je vždy předpověď, která podléhá nejistotám. Mělo by se vždy ověřit na místě. 

Více informací o evropské stupnici lavinového nebezpečí naleznete zde. 

Široký hřeben

Zaoblený a prodloužený vysokohorský hřeben. 

Broad ridge Broad ridge

© Avalanche Warning Service Tyrol

Šířka desky

Maximální vzdálenost boků laviny. 

Slab width Slab width

© Avalanche Warning Service Tyrol

Slovník

T

Tekoucí lavina

Na rozdíl od prachové laviny, její primární pohyb je klouzavý, tekoucí. 

Dense flow avalanche Dense flow avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

Teplotní gradient

 Změna teploty na určitou vzdálenost, vyjádřená v C°/m nebo C°/cm. 

Teplotní gradient se zaznamenává vertikálně od země k povrchu sněhu. Je to rozdíl sousedních měření. Za malý teplotní gradient se považuje přibližně 1 C°/m, za velký gradient se považuje přibližně 25 C°/m. 

Temperature gradient Temperature gradient

© Lisa Manneh

Tloušťka sněhu

Výška sněhové pokrývky je měřena kolmo k svahu. 

Snow thickness Snow thickness

© Gerhard Figl

Transport sněhu

Přetransportování sněhu způsobené větrem, suchý sníh při rychlosti větru nad 4 m/s, ubytý sníh cca 10 m/s. 

Doplňující poznámka: 
Transport sněhu se zvyšuje s třetí mocninou rychlosti větru. Např. dvojnásobná rychlost větru znamená osminásobek přetransportovaného sněhu. Maximální transport sněhu je při rychlosti 50-80 km/h. Při vyšších rychlostech se množství transportovaného sněhu snižuje. 

Transported snow Transported snow

© Avalanche Warning Service Tyrol

Trhlina (rybí tlama)

Trhlina (rybí tlama) viditelná na povrchu sněhové pokrývky, která vzniká různými klouzavými pohyby na strmých svazích (nejčastěji travnatých svazích). 

Místům pod trhlinami by se mělo vyhnout, jak je to jen možné, protože jsou ohroženy klouzavými lavinami a splazy.  

Glide crack Glide crack

© Avalanche Warning Service Tyrol

Tvrdost (sněhových vrstev)

Pro posouzení tvrdosti jednotlivých vrstev se používá síla ruky. 

1 pěst velmi měkké nový sníh, pohárkové krystaly, povrchová jinovatka, zlomkový sníh, hranatozrnitý sníh, formy tání 
2 4 prsty měkké okkrouhlozrnitý sníh, zlomkový sníh, hranatozrnitý sníh, formy tání, hranatozrnitý sníh s zaoblenými hran
3 1 prst středně tvrdé okrouhlozrnitý sníh, krusta, hranatozrnitý sníh s zaoblenými hrany 
4 tužka tvrdé okrouhlozrnitý sníh, krusta 
5 nůž velmi tvrdé krusta
6 led kompaktní led

Obecně platí: čím měkčí vrstva, tím je nižší pevnost a čím je větší rozdíl mezi tvrdostmi mezi sousedními vrstvami, tím je pravděpodobnější, že hranice vrstev je potencionální místo praskliny. Protože rozdíl v tvrdosti může vést ke koncentraci napětí a protože rozdíly tvrdosti podporují šíření prasklin. 
Rozdíl tvrdosti dvou nebo více stupňů je obvykle považován za kritický. 

 • © Martin Berner

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Typy lavin

Laviny jsou rozděleny podle různých kritérií.  

 • Podle odtrhu (bodový odtrh, deskové laviny).
 • Podle formy pohybu (tekoucí lavina, prachová lavina).
 • Podle vlhkosti sněhu (laviny ze suchého sněhu, laviny z mokrého sněhu). 

Ještě jsou klouzavé laviny, kdy celá sněhová pokrývka klouže po zemi. 

Slab avalanche Slab avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

Loose snow avalanche Loose snow avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

Dense flow avalanche Dense flow avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

Wet snow avalanche Wet snow avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

Gliding avalanche Gliding avalanche

© Michael Auckenthaler

Slovník

U

Ukládání sněhu, vytváření závějí

Výsledek přetransportovaného sněhu větrem. Na závětrných svazích navátý sníh obvykle vytváří zhutnělé vrstvy, špatně propojené s podkladem. 

Bližší vysvětlení: 
Při transportu sněhu větrem dochází k rozbití sněhových krystalů válením, poskakováním a nárazům v závislosti na rychlosti a délce trvání větru na 10-20 % původní velikosti. Malé roztříštěné částice jsou ubité větrem a vytvářejí při tom soudržnou desku (tvrdá soudržná deska, měkká soudržná deska) na závětrném svahu. 

Velikost návěje/desky (výška): 

 • malá 10-20 cm výška 
 • střední 20-50 cm výška 
 • velké nad 50 cm výšky 

Extent of snow drift accumulations (spatial)

 • Malé sněhové desky/návěje: 
   Málo navátého sněhu na malém území  
 • Rozsáhlé sněhové desky/návěje: 
   Velké množství převátého sněhu na mnoha svazích různých expozicích 

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Uměle spuštěné laviny

Lavina spuštěná uměle, pomocí dodatečného zatížení (např. expoze, sněžné vozidla, člověk). 

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Údolní lavina

Velká nebo velmi velká lavina, která dosáhne dna údolí. 

Valley avalanche Valley avalanche

© Avalanche Warning Service Tyrol

Úpatí skalnaté stěny

Nejnižší část skalní stěny a suťové pole mají rozdílný sklon, v dolní části svahu je menší sklon. 

Svah pod skalní stěnou je obvykle extrémně strmý. 

Base of a rock wall Base of a rock wall

© Thomas Mariacher

Slovník

V

Velikost laviny

 
Velikost laviny se klasifikuje podle jejího destrukčního potenciálu, délky a celkového rozměru laviny. 

Velikost 1: malá lavina (splaz) 

 • Minimální nebezpečí zasypání (nebezpečí pádu).
 • Sněhový nános se zastaví většinou ještě na svahu.

Small avalanche (sluff) - size 1 Small avalanche (sluff) - size 1

© Avalanche Warning Service Tyrol

Malá lavina (splaz) – velikost 1.

Velikost 2: střední lavina 

 • Může zasypat, zranit nebo zabít člověka. 
 • Lavina se většinou zastaví na konci svahu. 

Medium avalanche - size 2 Medium avalanche - size 2

© Avalanche Warning Service Tyrol

 Střední lavina – velikost 2.

Velikost 3: velká lavina 

 • Může zasypat a zničit auto, poškodit nákladní auto, zničit malé staveni, polámat pár stromů. 
 • Lavina by mohla překonat plochý terén (výrazně pod 30°) na vzdálenost menší než 50 m

Large avalanche - size 3 Large avalanche - size 3

© Avalanche Warning Service Tyrol

Velká lavina – velikost 3.

Velikost 4: Velmi velká lavina 

 • Může zasypat a zničit nákladní auta a vlaky. Může zničit poměrně velké budovy a malou část lesa. 
 • Lavina překonává plochý terén (výrazně pod 30°) ve vzdálenosti delší než 50 m, může dosáhnou dna údolí. 

Very large avalanche - size 4 Very large avalanche - size 4

© Avalanche Warning Service Tyrol

Velmi velká lavina – velikost 4.

Velikost 5: Extrémně velká lavina 

 • Může devastovat krajinu a má katastrofálně destrukční potenciál. 
 • Lavina zasáhne údolí, největší známé dosahy. 

Extremely large avalanche - size 5 Extremely large avalanche - size 5

Extrémně velká lavina – velikost 5.

Velikost odtrhové zóny (deskových lavin)

Vzdálenost mezi horní a dolní hranicí odtrhu deskové laviny.

Size of the starting zone Size of the starting zone

© Avalanche Warning Service Tyrol

Velmi lehký nový sníh

Nově napadnutý sníh s velmi nízkou hustotou: obvykle 30 kg/m³. 

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

 • © Avalanche Warning Service Tyrol

Velmi strmý, extrémní terén

Zvláště nepříznivý svahy z hlediska sklonu (nad 40°) terénu, blízko hřebene a nerovnost terénu (hladkost podložky). 

Very steep terrain Very steep terrain

© Thomas Mariacher